Website của bạn được chia thành 6 Trang chính như sau:

  1. Trang chủ:  Xem chi tiết cấu Hình tại đây http://gerberahunter.com/giao-dien-website-trang-chu
  2. Trang Danh mục Sản Phẩm: Xem chi tiết cấu Hình tại đây http://gerberahunter.com/giao-dien-website-trang-danh-muc-san-pham
  3. Trang Chi tiết Sản phẩm: Xem chi tiết cấu Hình tại đây http://gerberahunter.com/giao-dien-website-trang-chi-tiet-san-pham
  4. Trang Danh mục Tin tức: Xem chi tiết cấu Hình tại đây http://gerberahunter.com/giao-dien-website-trang-danh-muc-tin-tuc
  5. Trang Chi tiết Tin tức: Xem chi tiết cấu Hình tại đây http://gerberahunter.com/giao-dien-website-trang-chi-tiet-tin-tuc

giao diện điện thoại: Xem chi tiết tại đây: http://gerberahunter.com/giao-dien-website-giao-dien-dien-thoai